תקנון אתר Parent Pay

1.	מטרופולי-נט בע"מ (להלן: "מטרופולינט" ו/או "החברה") מאפשרת לך גישה לאתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשם Parent Pay. אתר זה מאפשר לך, כהורה לתלמיד בבית הספר, לשלם את תשלומי ההורים החלים עליך, בגין שנת הלימודים הרלוונטית. מובהר, כי החברה אינה אחראית לקביעת גובה התשלום, אופן התשלום, הנחות ו/או הטבות הניתנות להורים ו/או לתלמידים, באופן פרטני וכללי ומהווה פלטפורמה מקוונת לביצוע תשלומים בלבד. כל פנייה ו/או שאלה ו/או הבהרה בקשר עם האמור, יש להפנות למוסד החינוכי הרלוונטי. 

2.	השימוש באתר זה, לרבות קבלת שירותי תשלום ושאר השירותים הנלווים, כפוף להסכמת המפורשת להוראות תקנון זה. אדם ו/או אישיות משפטית אחרת העושים שימוש באתר האינטרנט יכונו להלן "המשתמש".

3.	טרם שימוש בשירותי התשלום או בכל שירות אחר המוצע באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות תקנון זה, המחייבים משפטית לצורך ביצוע עסקאות תשלום באמצעות אתר זה. 

4.	כל משתמש רשאי להשתמש באתר, כפוף לעמידתו בתנאים המצטברים דלהלן: 
א.	המשתמש הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
ב.	המשתמש הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי המורשות לפעול כדין בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ"ל. 

5.	סודיות - המידע שימסור המשתמש במסגרת השימוש באתר זה יישמר בסודיות בהתאם להוראות הדין. מטרופולינט תפעיל את מיטב ומירב מאמציה לשמור בסודיות ופרטיות מוחלטת את פרטי תשלום העסקה שתבצע באמצעות האתר לרבות סודיות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידך, כפוף ובהתאם להוראות כל דין. מטרופולינט מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמש ולהימנע מהפצה ו/או של פרטי המידע הנמסרים על ידך באתר, למעט לצורך ביצוע השירותים הניתנים באתר ולמעט אם ניתנה הסכמת המשתמש מראש ובכתב לביצוע שימוש אחר כאמור. 

6.	אבטחת מידע - פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים ביצוע תשלום דרך אתר Parent Pay ייעשה תחת אבטחת מידע כמקובל בשוק, בפרוטוקול SSL.
  
7.	תשלומים - כל תשלום יבוצע באמצעות אתר התשלומים המנוהל על ידי מטרופולינט .לאחר בדיקת פרטי התשלום, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיס האשראי, אשר תזכה את חשבון המוסד החינוכי הרלוונטי .כל שאלה או טענה בקשר לתשלום יש להפנות לחברת האשראי או למוסד החינוכי .שירות התשלומים ללא תשלום ונועד לאפשר לשלם את תשלומי ההורים למוסדות החינוך. 

8.	קבלה בגין תקבולים - לאחר אישור התשלום ישלח האתר הודעה למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני שמסר, ובה אישור על קבלת התשלום. 

9.	ביטול עסקת תשלום -   בטל תשלום הבוצע באתר יש לפנות למוסד החינוכי. 

10.	אחריות – 
א.	למען הסר ספק, מובהר בזה כי החברה משמשת כמתווך בלבד בין המשתמש לבין מוסדות החינוך עבורן מבוצעים תשלומים באמצעות אתר זה. החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע עסקת תשלום באתר זה.
ב.	השירות מוצע למשתמש "כמות שהוא" ("As Is"). 
ג.	החברה לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. 
ד.	כמו כן, לא תישא החברה באחריות לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר. 
ה.	החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי. 
ו.	המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר. 
ז.	החברה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה  מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X. 

11.	זכויות יוצרים – האתר, לרבות המידע ו/או התמונות ו/או הסרטונים ו/או התכנים המוצגים בו הם הקניין הרוחני הבלעדי של החברה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות שימוש מסחרי או אחר באתר או בחלקיו, בתכנים המוצגים באתר, במבנה האתר, בגרפיקה ובסמלים המוצגים באתר שלא לשם ביצוע עסקת תשלום.

12.	החברה רשאית לשנות את התקנון הנ"ל מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. בעל האתר יפרסם את הוראות התקנון החדשות ותחילת תוקפן יהיה במועד פרסומן.

13.	כל התדיינות משפטית בקשר לאמור בתקנון זה ו/או בשימוש באתר והנובע מאלו, ידונו אך ורק בבית המשפט המוסמך באזור תל אביב יפו ולו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בנושאים הנ"ל בהתאם לדין הישראלי.